Privacybeleid

WIE WIJ ZIJN.

“Wij”, “ons” of “onze” betekent GEO SOLUTIONS NV, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33a, 2550 Kontich en met bedrijfsnummer BE0888908493.

Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website.

Dit Privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor onze privacy praktijken in verband met onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst zoals die tussen ons kan worden gesloten.

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe wij de persoonsgegevens die u met ons deelt, verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken (“verwerken”), en welke rechten u heeft. Neemt u even de tijd om dit beleid door te lezen.

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten zoals uiteengezet in artikel 4 uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

  1. Via-mail: privacy@geosolutions.be, to the attention of our Data Protection Officer;
  2. By post: to Geo Solutions Data Protection Officer – GEO SOLUTIONS NV, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 28 mei 2018.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de in dit artikel omschreven doeleinden.

BEWARING EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard.

Indien u uw toestemming intrekt of u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en dit bezwaar succesvol is, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databases verwijderen. Wij wijzen u erop dat wij de persoonsgegevens zullen bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

Het voorgaande belet ons echter niet om persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te stellen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijselementen.

UW RECHT

Dit artikel geeft een overzicht van uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben getracht ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen overeenkomstig artikel 1 van dit privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te antwoorden of in het geval dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op toegang

U hebt recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, hebt u recht op toegang tot die persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt.

U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie zal gratis worden verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen indien u om meer kopieën verzoekt.

Het recht op correctie

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. Die uitzonderingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is

Het recht om de verwerking te beperken;

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt).

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze nog steeds anderszins verwerken, maar alleen:

  1. met uw toestemming;
  2. voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
  3. voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
  4. om redenen van groot openbaar belang.

Wij zullen u op de hoogte brengen voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, en die verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien de rechten en vrijheden van anderen daardoor zouden worden geschaad.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

If you consider that our processing of your personal information infringes data protection laws, you have a legal right to lodge a complaint with a supervisory authority responsible for data protection. You may do so in the EU member state of your habitual residence, your place of work or the place of the alleged infringement. In Belgium, you can submit a complaint to the Authority for the protection of personal data (Privacy Commission), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be), www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN ANDEREN

Om u te voorzien van onze website, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Wij maken gebruik van de volgende categorieën dienstverleners:

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien een dergelijke bekendmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Als zodanig geven wij uw persoonsgegevens niet door aan onze sociale mediapartners. Wel maken wij gebruik van social media plugins om u door te verwijzen naar onze social media kanalen en om u in staat te stellen interactief met onze content om te gaan. Deze sociale mediakanalen zijn Facebook enLinkedIn. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke social media service provider persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze social media service provider. In dat geval treedt de aanbieder van de socialemediaservice op als verantwoordelijke voor de verwerking. Uitsluitend ter informatie hebben wij de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd door de desbetreffende dienstverlener worden gewijzigd):

INTERNATIONALE DOORGIFTE

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte geschiedt met inachtneming van de passende waarborgen.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie met betrekking tot ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid:  Cookies.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd hebben wij het recht om dit Privacybeleid te wijzigen. U zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid kunnen raadplegen op de website

Privacy Policy |Cookies